jQuery Carousel

Internacjonalizacja Wschodniego Klastra ICT

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. – Koordynator Wschodniego Klastra ICT
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Cel główny projektu: Wzrost internacjonalizacji 10 mikroprzedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego – Wschodniego Klastra ICT poprzez kompleksowe usługi wspierające wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty Klastra i jego członków.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

Aktywizacja Klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu.
Marketing Klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności Klastra.
Zarządzanie zapleczem Klastra, organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.
Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
Aktywizacja przedsiębiorcy będącego członkiem Klastra na arenie międzynarodowej.
Misje gospodarcze.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Wzrost potencjału gospodarczego oraz innowacyjności Klastra, w tym m.in.:
– wzrost liczby transferów wiedzy dokonanych w obrębie klastra lub wspólne projekty B+R.

Dalsza internacjonalizacja Klastra oraz wzrost konkurencyjności Klastra na arenie międzynarodowej, w tym m.in.:
– wzrost liczby przedsiębiorstw, które uzyskały przychody ze sprzedaży za granicę,
– wzrost liczby projektów międzynarodowych,
– wzrost liczby posiadanych umów o współpracy z klastrami zagranicznymi.

Wzrost jakości zarządzania Klastrem oraz wzrost efektywności współpracy oraz intensywności kooperacji w ramach Klastra, w tym m.in.:
– uzyskanie przez Klaster certyfikatu ESCA Bronze Label,
– wzrost liczby transferów wiedzy dokonanych w obrębie klastra lub wspólne projekty B+R.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019