jQuery Carousel

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW na stanowiska:

 • asystent koordynatora
 • specjalista ds. ewaluacji i audytu
 • specjalista ds. biznesowych
 • specjalista ds. marketingu Klastra
 • specjalista ds. zarządzania zapleczem Klastra
 • specjalista ds. projektowania i programowania
 • specjalista ds. testowania oprogramowania

Opis zadań:

 • Odpowiedzialność za realizację zadań w ramach projektu „META PLATFORMA”, w szczególności monitorowanie realizacji zakładanych rezultatów w projekcie, sprzorządzanie dokumentacji finansowej, w tym wnioski o płatność oraz prowadzenie komunikacji z pracownikami Agencji, instytucjami zewnętrznymi, w tym z podwykonawcami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • ­Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w obszarze realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w tym przygotowywanie zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu oraz kompletowanie dokumentacji.
 • ­Analiza i monitoring działań realizowanych w projekcie oraz identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk wraz z proponowaniem działań korygujących.
 • ­Monitoring prawidłowej realizacji zadań po kątem zgodności projektu z wytycznymi programowymi, politykami horyzontalnymi, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przygotowywanie raportów i zestawień.

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w tym 2 lata w obszarze realizacji programów współfinansowanych ze środków UE
 • ­znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ­znajomość zagadnień z obszaru pomocy publicznej
 • ­wiedza z zakresu polityki spójności Unii Europejskiej
 • ­znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ­znajomość PO WER
 • ­znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER
 • ­znajomość Systemu Realizacji PO WER
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­komunikatywność

Co oferujemy

 • Możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym zamiast stałych godzin pracy, rozpoczęcie pracy między 7.30 a 9.00.
 • Możliwość rozpoczynania pracy w innych – stałych – godzinach niż standardowy czas pracy, np. od 7.00 do 15.00.
 • Możliwość wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna).
 • Po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego.
 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem.
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem. Tzn. pokój, w którym pracownik może wykonywać obowiązki służbowe (np. posiada komputer i telefon), a dziecko może się bawić
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Dostępność

 • Wschodnia Agencja Rozwoju jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnością – winda, domofon z możliwością korzystania z j. Braille’a.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Dodatkowe informacje:

Dokumenty aplikacyjne to:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć w biurze projektu: Lublin, ul. Pana Balcera 6/148 lub e-mailowo: www.warwschod.pl z dopiskiem „oferta pracy w projekcie META PLATFORMA