jQuery Carousel

Planowanie strategiczne w mikroprzedsiębiorstwie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

Cel projektu: Przygotowany i wdrożony program doradztwa w zakresie poszerzenia oferty usługowej oraz efektywniejszego zarządzania dla Wschodniej Agencji Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Doradztwo dla kadry zarządzającej w zakresie planowania strategicznego i innowacyjnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.
  2. Doradztwo dla kadry zarządzającej w zakresie wdrożenia usługi doradczej z pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych
  3. Doradztwo dla kadry zarządzającej w zakresie wdrożenia usługi doradczej z controllingu

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 30.06.2015