jQuery Carousel

Zielony Potencjał Lubelszczyzny

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

 

Lider projektu: Niemiecko-Polska Fundacja „Nowa Energia”

Partner projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Cel projektu: Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w działalności biznesowej przez 55 mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Doradztwo w zakresie wprowadzania rozwiązań ekologicznych
  2. Doradztwo w zakresie ekoinnowacji
  3. Doradztwo w zakresie marketingu ekologicznego
  4. Szkolenie dla pracowników mikroprzedsiębiorstw – Ekologiczna Firma

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015