jQuery Carousel

Dostosowanie oferty Wschodniej Agencji Rozwoju do potrzeb MŚP województwa lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

 

Cel projektu: Ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego do wysokospecjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu poprzez dostosowanie oferty Wschodniej Agencji Rozwoju do potrzeb MŚP.

 

Zadania realizowane w ramach projektu: zakup usług doradczych o charakterze specjalistycznym od podmiotów zewnętrznych na rzecz Beneficjenta.

 

Planowane efekty:

– 16 przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucję otoczenia biznesu

– 1 przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie

– 1 nowo utworzone miejsce pracy

– 1 instytucja otoczenia biznesu wsparta w zakresie profesjonalizacji usług

– 8 zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu:

Usługa doradcza w zakresie nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej

Usługa doradcza w zakresie pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych

Usługa doradcza w zakresie wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT

Usługa doradcza w zakresie zarządzania jakością

Usługa doradcza w zakresie wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów

Usługa doradcza w zakresie rozwijanie produktów i usług w sektorze kreatywnym

Usługa doradcza w zakresie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badawczych

Usługa doradcza w zakresie monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej

 

Grupa docelowa: grupą docelową i ostatecznymi odbiorcami wsparcia są przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 30.09.2022

 

Wartość projektu: 907 293, 75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 725 912, 81 PLN