jQuery Carousel

Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego (BUR)

Informacje w sprawie Projektu można uzyskać w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00

pod numerem telefonu
+48 785 355 302
+48 81 741 71 80

oraz
w Biurze Projektu
ul. Koncertowa 19/35
20-866 Lublin

 

Z powodu wyczerpania alokacji środków transzy zaliczki od dnia 11.07.2019

NABÓR DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH ZOSTAJE WSTRZYMANY

do czasu otrzymania kolejnej transzy zaliczki

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Operator: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

 

Cel projektu: Wzrost o 600 liczby przedsiębiorstw sektora MŚP z podregionu lubelskiego, które skorzystały z usług rozwojowych poprzez dofinansowanie usług rozwojowych dla 3578 przedsiębiorców i pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorców do końca 2023r.

 

Zadania realizowane w ramach projektu: Usługi rozwojowe dla MŚP

 

Grupa docelowa: Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie lubelskim (powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, Lublin) oraz ich pracowników.

 

Planowane efekty:

– 3221 osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

– 540 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie

– 3578 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie

– 716 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

– 1396 osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

– 600 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie

 

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023

 

Rekrutacja prowadzona jest w trybie otwartym w sposób ciągły do wyczerpania alokacji środków transzy zaliczki.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 10.07.2019

W celu uzyskania dofinansowania wybranej usługi rozwojowej w BUR przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej

w dni robocze w godzinach 10:00-14:00

osobiście/listownie na adres:
Biuro Projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego”
ul. Koncertowa 19/35
20-866 Lublin

lub

e-mailowo na adres:
bur@warwschod.pl

Formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz załączniki należy wypełnić komputerowo wyłącznie na dokumentach zgłoszeniowych dostępnych poniżej.

Pobierz regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe

Dokumenty zgłoszeniowe składane w Biurze Projektu należy podpisać w sposób tradycyjny.

Dokumenty zgłoszeniowe przesyłane e-mailowo należy podpisać elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia, przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć m.in. następujące dokumenty:

a) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stanowiący załącznik nr 1 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej) oraz
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis dotyczące kwoty pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (stanowiące załącznik nr 2 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

b) w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (stanowiący załącznik nr 1a do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej) oraz
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, o nieotrzymaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego Wnioskodawca ubiega się o pomoc (stanowiące załącznik nr 2a do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

c) dane osobowe uczestników (stanowiące załącznik nr 3 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

d) Kartę Usługi wydrukowaną z BUR,

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę, przewidziany w budżecie projektu, to średnio 3 800,00 PLN.

Formularze oceniane są według następujących kryteriów premiujących:
a) Pracownik 50+ (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
b) Pracownik o niskich kwalifikacjach (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
c) Kobieta (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
d) Osoba z niepełnosprawnościami (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
e) Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER (tak – 7 punktów, nie – 0 punktów),
f) Przedsiębiorstwo działające w obszarze inteligentnych specjalizacji (tak -1 punkt, nie – 0 punktów),
g) Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów).

Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:
a) dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej.

Limity, o których mowa powyżej ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:
a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem +48 785 355 302.