jQuery Carousel

DZIAŁALNOŚĆ

 

Wschodnia Agencja Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką non-profit.

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych.

Celem Spółki jest działalność społecznie użyteczna, w sferze zadań publicznych, obejmująca zadania w zakresie m.in.:

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.