jQuery Carousel

Terminy posiedzeń komisji rekrutacyjnej:
14.11.2019 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 30.10.2019 (Pobierz listę rankingową)
22.11.2019 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 07.11.2019 (Pobierz listę rankingową)
19.12.2019 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 05.12.2019 (Pobierz listę rankingową)
28.02.2020 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 14.02.2020 (Pobierz listę rankingową)
24.07.2020 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 10.07.2020 (Pobierz listę rankingową)
01.03.2021 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 15.02.2021 (Pobierz listę rankingową)
Komunikat dotyczący naboru w dniach 08-15.02.2021
14.07.2021 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 25.06.2021 (Pobierz listę rankingową )
22.09.2021 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 03.09.2021 (Pobierz listę rankingową)
10.11.2021 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 22.10.2021 (Pobierz listę rankingową)
04.01.2022 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 10.12.2021 (Pobierz listę rankingową)
24.02.2022 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 04.02.2022 (Pobierz listę rankingową)
05.05.2022 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 01.04.2022 (Pobierz listę rankingową)
28.07.2022 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 08.07.2022 (Pobierz listę rankingo)
29.09.2022 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 02.09.2022 (Pobierz listę rankingową)
25.11.2022 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 28.10.2022 (Pobierz listę rankingową)
01.02.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 09.01.2023. (pobierz listę rankingową)
15.02.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 09.01.2023. (Pobierz listę rankingową)
01.03.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 09.01.2023. (Pobierz listę rankingową)
28.03.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 03.03.2023.(Pobierz listę rankingową)
06.04.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 03.03.2023.(Pobierz listę rankingową)
25.07.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych w dniu 10.07.2023.(Pobierz listę rankingową)
08.08.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych w dniu 10.07.2023.(Pobierz listę rankingową)
14.09.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych w dniu 10.07.2023.(Pobierz listę rankingo)
10.10.2023- dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych w dniu 10.07.2023.(pobierz listę rankingową)

OGŁOSZENIE O NABORZE DEDYKOWANYM
tylko dla firm WYSOKIEGO WZROSTU nr 2/2022

31 stycznia 2022 r. otwieramy ciągły nabór formularzy zgłoszeniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wysokiego wzrostu z podregionu lubelskiego na wsparcie usług rozwojowych.

Sesja naboru trwać będzie do odwołania.

Nabór skierowany jest tylko do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, których pracownicy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego”

 Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu to przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.  

Operator ogłasza, iż kwota dofinansowania na jednego pracownika w przedsiębiorstwie wysokiego wzrostu wynosi             5.000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosi 15.000 PLN.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 3/2023

Operator podregionu lubelskiego ogłasza nabór formularzy o dofinansowanie usługi rozwojowej dedykowany jedynie podmiotom spełniającym co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w § 6 pkt 12 lit. a, b, e, f, g, h Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (tj. pracownicy w wieku 50 lat i więcej; pracownicy o niskich kwalifikacjach; pracownicy, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu; przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER; przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji; przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu).

Zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą budżetem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej      usługi rozwojowej dla pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę jest ograniczony.

Operator ogłasza, iż kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi maksymalnie 5.000 PLN.

Nabór jest skierowany do przedsiębiorców/pracowników, którzy nie korzystali wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego”.

 

Termin rozpoczęcia sesji naboru: 10.07.2023
Termin zakończenia sesji naboru: 14.07.2023

Z przykrością informujemy, iż zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4, nabór nr 3/2023 Formularzy o dofinansowanie usługi rozwojowej został zamknięty, z powodu przekroczenia o 150% alokacji.

Nabór formularzy o dofinansowanie usługi rozwojowej prowadzony jest w sesjach.
Sesja trwa nie krócej niż 5 dni roboczych.

Szanowni Państwo,

 Zespół projektu zwraca się z prośbą o:

  • dokładne zapoznanie się i staranne uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych tak aby zniwelować do minimum konieczność ich poprawy,
  • dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych:
  1. listownie na adres biura projektu (20-866 Lublin, ul. Koncertowa 19/35),
  2. osobiście do „wrzutni” w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 przygotowanej przy biurze projektu, (komplet dokumentów z Państwa firmy w zaklejonej kopercie), osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość osobistego złożenia formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej również w biurze projektu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem biura, który udzieli niezbędnej pomocy.
  3. mailowo na adres bur@warwschod.pl (komplet dokumentów, podpisany własnoręcznie, zeskanowany do formatu PDF, spakowany i podpisany podpisem epuap, lub kwalifikowalnym.).

JEDEN formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami = JEDNA KOPERTA;

Prosimy o wydruki dwustronne;

Zgodnie z Regulaminem wsparcia § 6 pkt 4 – Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych dokumentów zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji środków przeznaczonych na daną sesję zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 381 818,45 PLN

 

Formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz załączniki należy wypełnić komputerowo wyłącznie na dokumentach zgłoszeniowych dostępnych poniżej.
Wszystkie pola powinny być prawidłowo wypełnione. W miejscu na podpis i pieczęć powinien znajdować się czytelny podpis osoby uprawnionej i pieczęć firmowa. Jeśli podmiot nie posiada pieczęci firmowej w miejscu na pieczęć powinien umieścić taki zapis.

POBIERZ REGULAMIN ORAZ DOKUMENTY 

Dokumenty zgłoszeniowe składane w Biurze Projektu należy opieczętować i podpisać w sposób tradycyjny.

Dokumenty zgłoszeniowe przesyłane e-mailowo należy wcześniej opieczętować i podpisać w sposób tradycyjny, następnie zeskanować do pliku .pdf a plik podpisać elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Liczy się data faktycznego wpływy dokumentów zgłoszeniowych do Operatora a nie data stempla pocztowego (czy data nadania w firmie kurierskiej).

Do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia, przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć m.in. następujące dokumenty:

a) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stanowiący załącznik nr 1 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej) oraz
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis dotyczące kwoty pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (stanowiące załącznik nr 2 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

b) w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (stanowiący załącznik nr 1a do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej) oraz
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, o nieotrzymaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego Wnioskodawca ubiega się o pomoc (stanowiące załącznik nr 2a do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

c) dane osobowe uczestników (stanowiące załącznik nr 3 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

d) Kartę Usługi wydrukowaną z BUR.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę, obecnie przewidziany w budżecie projektu, to  5000,00 PLN.

Formularze oceniane są według następujących kryteriów premiujących:

a) Pracownik 50+ (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),

b) Pracownik o niskich kwalifikacjach (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),

c) Kobieta (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),

d) Osoba z niepełnosprawnościami (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),

e) Pracownikiem jest osoba, która nie korzystała wcześniej ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego” realizowanego przez Wschodnią Agencję Rozwoju Sp. z o.o. (tak –4 punkty za KAŻDĄ osobę, nie –0),

f) Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER (tak – 30 punktów, nie – 0 punktów),

g) Przedsiębiorstwo działające w obszarze inteligentnych specjalizacji (tak -1 punkt, nie – 0 punktów),

h) Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),

(„a-d”  – punkty premiujące są przyznawane jeżeli co najmniej 50% osób zgłaszanych w formularzu spełnia dane kryterium premiujące; „e” – punkty premiujące stanowią iloczyn wagi punktowej danego kryterium oraz liczby osób spełniających dane kryterium, przy czym maksymalna liczba punktów przyznana na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 20 punktów)

Po zakończonej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych, w ramach danej sesji, publikowana jest lista rankingowa zawierająca formularze skierowane do dofinansowania, uszeregowane od formularzy, które uzyskały największą liczbę punktów do formularzy najniżej ocenionych.

Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:
a) dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej.

Limity, o których mowa powyżej ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:
a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej.

 

Dodatkowe informacje w sprawie Projektu można uzyskać w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00
pod numerem telefonu
+48 785 355 302
+48 81 741 71 80
oraz
w Biurze Projektu
ul. Koncertowa 19/35
20-866 Lublin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Operator: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Cel projektu: Wzrost o 600 liczby przedsiębiorstw sektora MŚP z podregionu lubelskiego, które skorzystały z usług rozwojowych poprzez dofinansowanie usług rozwojowych dla 3578 przedsiębiorców i pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorców do końca 2023r.

Zadania realizowane w ramach projektu: Usługi rozwojowe dla MŚP

Grupa docelowa: Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie lubelskim (powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, Lublin) oraz ich pracowników.

Planowane efekty:
– 3221 osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
– 540 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie
– 3578 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie
– 716 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
– 1396 osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
– 600 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie

Okres realizacji projektu: do 30.11.2023