jQuery Carousel

Z dniem 30.06.2018 Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. w  partnerstwie z Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach oraz  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie zakończyła  realizację projektu „Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim realizowanym w ramach akcji I „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowegowspieranego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Praktykami zostali objęci uczniowie z wyżej wymienionych szkół  o kierunkach kształcenia:  technik optyk, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa , technik mechatronik, technik teleinformatyk.
Młodzież podczas odbywania praktyk w Niemczech miała okazję doskonalić kompetencje językowe oraz  zapoznać się z praktyczna stroną  wykonywania zawodu w  naturalnym środowisku pracy.

 Lublin, dnia  28.04.2017

Zamawiający:

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Pana Balcera 6/148

20-631 Lublin

 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu „Internacjonalizacja Wschodniego Klastra ICT” nr umowy POIR.02.03.03-06-0001/16-00, Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

→ CZYTAJ WIĘCEJ