jQuery Carousel

Wesołych Świąt

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 02 kwietnia 2021 roku biuro projektu będzie nieczynne.

 

Operator podregionu lubelskiego ogłasza nabór formularzy o dofinansowanie usługi rozwojowej dedykowany jedynie podmiotom spełniającym co najmniej jedno z kryteriów, o których mowa w § 6 pkt 12 lit. a, b, e, f, g Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (tj. pracownicy w wieku 50 lat i więcej, pracownicy o niskich kwalifikacjach, przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER, przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu).

W szczególności zapraszamy do udziału przedsiębiorców i pracowników, którzy wcześniej nie korzystali ze wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego”.

Termin rozpoczęcia sesji naboru: 08.02.2021
Termin zakończenia sesji naboru: 15.02.2021

Formularze o dofinansowanie usługi rozwojowej składane osobiście/za pośrednictwem osób trzecich należy wrzucić do skrzynki podawczej zlokalizowanej przed wejściem do Biura Projektu, mając na uwadze aby jeden formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z załącznikami umieścić w jednej zaklejonej kopercie.

Alokacja środków przeznaczonych na sesję: 381 818,45 zł
Terminy posiedzeń komisji rekrutacyjnej:
14.11.2019 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 30.10.2019 (Pobierz listę rankingową)
22.11.2019 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 07.11.2019 (Pobierz listę rankingową)
19.12.2019 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 05.12.2019 (Pobierz listę rankingową)
28.02.2020 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 14.02.2020 (Pobierz listę rankingową)
24.07.2020 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 10.07.2020 (Pobierz listę rankingową)
01.03.2021 – dotyczy dokumentów zgłoszeniowych złożonych do dnia 15.02.2021 (Pobierz listę rankingową)

Komunikat dotyczący naboru w dniach 08-15.02.2021

Dodatkowe informacje w sprawie Projektu można uzyskać w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00

pod numerem telefonu
+48 785 355 302
+48 81 741 71 80

oraz
w Biurze Projektu
ul. Koncertowa 19/35
20-866 Lublin

osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu również w siedzibie Beneficjenta
ul. Pana Balcera 6/148
20-631 Lublin

 

Nabór formularzy o dofinansowanie usługi rozwojowej prowadzony jest w sesjach.
Sesja trwa nie krócej niż 5 dni roboczych.
Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia sesji w momencie, gdy wartość dofinansowania usług rozwojowych, według złożonych dokumentów zgłoszeniowych, przekroczy 150% alokacji środków przeznaczonych na daną sesję zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności i transzą środków przeznaczoną na dany okres rozliczeniowy.

 

W celu uzyskania dofinansowania wybranej usługi rozwojowej w BUR przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej

w dni robocze w godzinach 9:00-15:00

osobiście/za pośrednictwem osób trzecich/listownie na adres:
Biuro Projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP z podregionu lubelskiego”
ul. Koncertowa 19/35
20-866 Lublin

lub

e-mailowo na adres:
bur@warwschod.pl

osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość osobistego złożenia formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej również w siedzibie Beneficjenta
ul. Pana Balcera 6/148
20-631 Lublin

 

Formularz o dofinansowanie usługi rozwojowej oraz załączniki należy wypełnić komputerowo wyłącznie na dokumentach zgłoszeniowych dostępnych poniżej.
Wszystkie pola powinny być prawidłowo wypełnione. W miejscu na podpis i pieczęć powinien znajdować się czytelny podpis osoby uprawnionej i pieczęć firmowa. Jeśli podmiot nie posiada pieczęci firmowej w miejscu na pieczęć powinien umieścić taki zapis.

Pobierz regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe (Uwaga!!! Nowy Regulamin i Umowa.)

Dokumenty zgłoszeniowe składane w Biurze Projektu należy opieczętować i podpisać w sposób tradycyjny.

Dokumenty zgłoszeniowe przesyłane e-mailowo należy wcześniej opieczętować i podpisać w sposób tradycyjny, następnie zeskanować do pliku .pdf a plik podpisać elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Liczy się data faktycznego wpływy dokumentów zgłoszeniowych do Operatora a nie data stempla pocztowego (czy data nadania w firmie kurierskiej).

Do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia, przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć m.in. następujące dokumenty:

a) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stanowiący załącznik nr 1 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej) oraz
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis dotyczące kwoty pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz poprzedzające go 2 lata podatkowe albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (stanowiące załącznik nr 2 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

b) w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (stanowiący załącznik nr 1a do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej) oraz
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, o nieotrzymaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego Wnioskodawca ubiega się o pomoc (stanowiące załącznik nr 2a do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

c) dane osobowe uczestników (stanowiące załącznik nr 3 do formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej),

d) Kartę Usługi wydrukowaną z BUR.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę, przewidziany w budżecie projektu, to średnio 3 800,00 PLN.

Formularze oceniane są według następujących kryteriów premiujących:
a) Pracownik 50+ (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
b) Pracownik o niskich kwalifikacjach (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
c) Kobieta (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
d) Osoba z niepełnosprawnościami (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów),
e) Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER (tak – 7 punktów, nie – 0 punktów),
f) Przedsiębiorstwo działające w obszarze inteligentnych specjalizacji (tak -1 punkt, nie – 0 punktów),
g) Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (tak – 1 punkt, nie – 0 punktów).

Po zakończonej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych, w ramach danej sesji, publikowana jest lista rankingowa zawierająca formularze skierowane do dofinansowania, uszeregowane od formularzy, które uzyskały największą liczbę punktów do formularzy najniżej ocenionych.

Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:
a) dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej.

Limity, o których mowa powyżej ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:
a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Operator: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Cel projektu: Wzrost o 600 liczby przedsiębiorstw sektora MŚP z podregionu lubelskiego, które skorzystały z usług rozwojowych poprzez dofinansowanie usług rozwojowych dla 3578 przedsiębiorców i pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorców do końca 2023r.

Zadania realizowane w ramach projektu: Usługi rozwojowe dla MŚP

Grupa docelowa: Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie lubelskim (powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, Lublin) oraz ich pracowników.

Planowane efekty:
– 3221 osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
– 540 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie
– 3578 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie
– 716 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
– 1396 osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
– 600 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023